CONTINUING VOCATIONAL TRAINING OF SPECIALISTS EMPLOYED IN THE IT- SECTOR IN BULGARIA

RAYNA DIMITROVA

RADOSLAV VLADOV

 

Abstract

Education and development of human resources and their lifelong learning has a significant importance both for IT- companies as well as their staff. The transition to a knowledge society, rapid development of the IT- sector, globalization are the challenges that require a new approach to education, training and lifelong learning. The IT- labor market has a shortage of staff with the necessary knowledge, skills and competences, which seems to be a real long-term trend. The limited number of qualified personnel is a major obstacle to the expansion of the IT- industry in our country. As a consequence of this, within the Lifelong Learning concept, continuing vocational training becomes more and more important and also provides opportunities to increase knowledge, skills and competencies of the IT- sector employees. In this context, the purpose of the present research is to study the problem of continuing vocational training of specialists, employed in enterprises in the IT- sector in Bulgaria.

Key words

IT- sector, labour market, human resources, continuing vocational training, longlife learning, IT- specialists

JEL Codes: M12; M15; M51; M54

References

Владов, Р. (2016). Възможности на компетентностно-ориентирана система за управление на човешките ресурси в сектора на информационните технологии. Дисертация. Благоевград: ЮЗУ „Н. Рилски”.
Катански, Ч. (2012). Перманентно образование и учене през целия живот. Професионално образование, Година XIV, Книжка 1, 8-15.
Мескон, М., Альберт, М. & Хедоури, Ф. (2004). Основы менеджмента. Москва: Издательство «ДЕЛО».
Ульрих, Д. & Брокбэнк, У. (2010). HR в борьбе за конкурентное преимущество. Москва: Претекст.
Харизанова, М. (2006). Управление на човешките ресурси. София: Авангард Прима.
Шопов, Д. & Атанасова, М. (2007). Управление на човешките ресурси. София: „Тракия – М”.
Шопов, Г. (2007). Болонският процес във висшето образование. София: „Интернет Медия БИГ.БГ”.
БАСКОМ Барометър. (2016). Годишен доклад за състоянието на софтуерния сектор в България.
http://basscom.org/RapidASPEditor/MyUploadDocs/BASSCOM_Barometer_2016_BG.pdf, [дата на достъп 28.09.2017]
Брюксел предупреди за сериозна липса на компютърни умения сред младежите. (2013). http://www.dnevnik.bg/evropa/novini_ot_es/2012/03/21/1792376, [дата на достъп - 17.01.2013 г.]
Годишен доклад - 2015, за изпълнение на Национална стратегия за учене през целия живот за периода 2014 – 2020 г. (2015). [http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=880, [дата на достъп 06.01.2017]
Европа 2020. Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. (2010). Брюксел, [http://www.strategy.bg/Publications/View.aspx?lang=bg-BG&Id=124, [дата на достъп 17.01.2017]
Комюнике от Брюж относно засилването на европейското сътрудничество в областта на професионалното образование и обучение за периода 2011—2020 г. (2010). Брюж. [http://ec.europa.eu/dgs/education_ culture/repository/education/policy/vocational-policy/doc/brugescom_bg.pdf, [дата на достъп 06.01.2017]
Кръстева, Н. 80 % от бизнеса ще бъде затруднен от липсата на ИТ кадри. (2014). http://cio.bg/6627, [дата на достъп 02.12.2014]
Кръстева, Н. ИТ кадрите през 2015 - кулминация на дефицита. (2015). http://cio.bg/7456, [дата на достъп 16.01.2016]
Лисабонска стратегия - Документ относно напредъка на Лисабонската стратегия. (2010). Брюксел, [http://ec.europa.eu/Europe 2020/pdf/lisbon_strategy_evaluation_bg.pdf, [дата на достъп 05.01.2017]
Национална стратегия за учене през целия живот за периода 2014 - 2020 г. (2014). http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=880, [дата на достъп 06.01.2017]
Национална стратегия за продължаващо професионално обучение за периода 2005-2010 г. (2005). www.mon.bg/?h=downloadFile&fileId=2016, [дата на достъп 21.01.2017]
ОПРЧР 2014-2020. (2014). http://ophrd.government.bg/view_doc.php/7009, [дата на достъп 28.09.2017]
Планове за действие за 2014 г., 2015 г., 2016 г., 2017 г. за изпълнение на Национална стратегия за учене през целия живот за периода 2014 -2020 г. http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=880, [дата на достъп 06.01.2017]
Продължаващо професионално обучение на заетите лица. (2017). http://nsi.bg/bg/content/3518, [дата на достъп 30.09.2017]
Професионално образование и заетост - Предимства, слабости, възможности и опасности. (2015). Институт за пазарна икономика. http://ime.bg/var/images/VocationalEducation-Employment.pdf, [дата на достъп 03.01.2017]
Работодателите намират подходящи служители все по-трудно. (2015). http://www.karieri.bg/k3/novini/2535496_manpower, [дата на достъп 18.06.2015]
Рейтингова система на висшите училища в България. (2015). http://rsvu.mon.bg/rsvu3/#MajorsAnalysisPlace, [дата на достъп 01.11.2015]
Секторен анализ на сектор „Информационни технологии”. (2013). http://www.basscom.org/RapidASPEditor/MyUploadDocs/IT_sector_analisis_2013.pdf, [дата на достъп 19.11.2015]
Среден списъчен брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение по икономически дейности и сектори през 2016 година. (2017). http://nsi.bg/bg/content/3953/, [дата на достъп 30.09.2017 г.]
Стратегически изисквания на софтуерната индустрия за реформа на образователната система. (2012). БАСКОМ, БАИТ, [дата на достъп 04.12.2016]
Стратегия за развитие на професионалното образование и обучение в Република България за периода 2015-2020 г. (2014). www.mon.bg/?h=downloadFile&fileId=6386, [дата на достъп 06.01.2017]
Студенти по образователно-квалификационна степен и тесни области на образованието през учебната 2016/2017 година. (2017). http://nsi.bg/bg/content/3392/, [дата на достъп 30.09.2017]
300 млади ИТ специалисти събра конференцията Be IT. (2015). http://computerworld.bg/careerzone/news/ [date of access 02.05.2015]
A Memorandum on Lifelong Learning. (2000). Brussels. http://ec.europa.eu/education/ policies/lll/life/memoen.pdf, [дата на достъп 02.10.2017]
Annual Report On The State of the Software Sector in Bulgaria. (2015). Българска асоциация на софтуерните компании, http://basscom.org/RapidASPEditor/MyUploadDocs/BASSCOM_Barometer_2015_ENG.pdf , [дата на достъп 02.11.2016]
Embracing the Transformation: the outsourcing industry in Bulgaria. (2016). http://outsourcing.plovdiv.bg/wp-content/uploads/2016/11/Outsourcing-Industry-in-Bulgaria-2016-v2_.pdf [дата на достъп 26.01.2017 г.]
Making a European Area of Lifelong Learning a Reality. (2001). Brussels. http://ec.europa.eu/education/policies/lll/life/communication/com_en.pdf, [дата на достъп 06.01.2017]
Percentage of the ICT sector on GDP. (2016). http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tin00074&plugin=1, [дата на достъп 11.11.2015]
The benefits of vocational education and training European Centre for the Development of Vocational Training. (2011). www.cedefop.europa.eu/files/5510_en.pdf, [дата на достъп 23.01.2017]
Women in ICT. (2013). https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/women-ict, [дата на достъп 21.11.2015 г.]

Full Text: PDF (Bulgarian)

Please publish modules in offcanvas position.