HISTORICAL OVERVIEW OF AUDITORS IN BULGARIA

MIROSLAV NEDELCHEV

 

Abstract

The aim of paper is to review the auditors in economic history of Bulgaria. Like in other countries, the origin of statehood in Bulgaria leads to origin of audit. The review is based on 17 information sources and covers the period 1897-1945.
The results of paper determine the origin of audit as a shift of control over shareholding companies to the state and, most of all, the control over commercial banks. Unlike to other countries where the origin of auditors is due to effects of the Great Depression, the origin of auditors in Bulgaria is the transfer of right to establish a shareholding company from the state to the founders and the need of state control over the company's activities.

Key words

economic history, external audit, state control, corporate governance, shareholding companies, commercial banks

JEL Codes: B15, G28, M48, N24

References

Белмер, Ф., 1926. Професионалното движение на счетоводителите в странство и у нас. Списание на сдружението на счетоводителите в България, бр. 12, 13 и 14.
Бетху, Л., 1932. Ролята и функциите на заклетите експерт-счетоводители като представители на публичната власт. Списание на Българското икономическо дружество, кн. 9 и 10.
Добрев, Д., 1920. Търговските баланси от юридическо, стопанско и счетоводно гледище. Издание и печат на книгоиздателство „Гужгулов и Котев”, София.
Доклад от 30 септември 1935 г. от секретаря на Банкерския съвет С. Ораховац за положението на частните банки във връзка със Закона за защита на спестовните влогове при частните банки за периода от 30 септември 1931 г. до 30 септември 1935 г. Българска народна банка. Сборник документи. Том четвърти, 1930-1947 г. БНБ. София, т. ІV, 2004.
Държавният контрол върху акционерните дружества, 1908. Банков преглед, № 32.
Йорданов, Д., 1945. Функционална и организационна същност на банковата отчетност. Печатница Т. Т. Драгиев, София.
Йорданов, Д., 1943. Надзорът върху частните банки в България и неговото влияние върху дейността им. Списание на Българското икономическо дружество, кн. 1-2.
Кацаров, К., 1935. Прекратяване на акц. д-во поради пороци в учредяването. Придворна печатница, София.
Конгреса на Съюза на счетоводителите в България (стенографиран дневник), 1931. Счетоводна мисъл. Списание на Съюза на счетоводителите в България, бр. 1-2.
Критики и рецензии към Ф. Белмер, 1932. Обща теория на счетоводството – част втора. Варна, 1930. Счетоводна мисъл. Списание на Съюза на счетоводителите в България, кн. 3.
Михаилов, Ив., 1932. Контролната роля на експерт-счетоводителя. Счетоводна мисъл. Списание на Съюза на счетоводителите в България, кн. 9 и 10.
Неделчев, М., 2015. Корпоративно управление на финансови посредници в България (1898-1947 г.). Авангард прима, София.
Неделчев, М., 2012. Корпоративно управление във финансовата система на България (1898-1947 г.). Авангард прима, София.
Неделчева, Ю. 2016. Вътрешен одит във фармацевтичната промишленост: история и развитие. Съвместна международна конференция „Икономически предизвикателства: миграция, глобализация, устойчивост, политики“, 21 и 22 октомври 2016 г., УНСС, София.
Недялков, Д., 1939. Впечатления от Петия международен конгрес на експерт-счетоводителите и стопанските проверители – Берлин. Реферат. Печатница П. Р. Славейков, София.
Ноков, Г., 1932. Крахът на Кредит-Анщалт и ролята на ревизионните институти. Счетоводна мисъл. Списание на Съюза на счетоводителите в България, кн. 3.
Счетоводна наука и обществена служба, 1926. Списание на сдружението на счетоводителите в България, бр. 2.
Тошев, Г., 1943. Пасивни операции и тяхното счетоводство при популярните банки. Печатница „П. А. Славков”, Свищов.
Търговско-Индустриална Банка в г. Пловдив (Анонимно Акционерно дружество), 1897. Рапорт, представен на акционерите от Управителния съвет на Банката за упражнението й през 1896 година. Търговска Печатница, Пловдив.
Цветанова, Ю. 2014. Вътрешен одит във фармацевтичния сектор: международни и национални добри практики. Актив, Април, с. 13-15.
Цонев, Ив., 1909. За държавния контрол и надзор върху дружествата. Списание на Българското икономическо дружество, кн. 7 и 8.

Full Text: PDF (Bulgarian)

Please publish modules in offcanvas position.