HUMAN RESOURCES STRATEGIC MANAGEMENT – DEVELOPMENT OF A STRATEGY IN SEVEN STEPS

VALENTIN VASILEV

 

Abstract

Strategic human resource management is a new component part of the contemporary organization. It increases manifold the efficiency and the efficacy (of the work) of the human capital in the organization. The opportunity for advancement on the career ladder within the organization, on the other hand, gives stability and flexibility of the management. The development of projects for the implementation of strategic human resource management is a symbol of organizational perfectness.

 

Key words

human resource management, strategy, human capital, organizational perfectness

 

References

Вачкова, Е., Управление на човешките ресурси – българския и световен опит, С., 2007
Владимирова, К., Управление на човешките ресурси – стратегии, стандарти,практики, УНСС, С., 2007
Гибсън,Р., Преосмисляне на бъдещето, Екслибрис, 2003
Гратън, Л., Жизнена стратегия, Класика и стил, С., 2003
Демке, Кр., Държавният служител-начин на действие, НБУ., 2006
Дракър, П., Мениджмънт предизвикателствата на 21 век, Класика и стил, С., 2001
Рибарска, Е., В. Василев, Управление на човешките ресурси в публичната сфера, БОН, Бл., 2007
Рибарска, Е., Управление на промените в публичната сфера, Юриспрес, С., 2004
Семерджиев, Ц., Стратегия. Среда, ресурси, способности, планиране, Класика и стил, С., 2006
Харвард Бизнес Прес, Стратегия, Класика и стил, С., 2008
Харизанова, М., Бояджиев, Др., Миронова, Управление на човешките ресурси – инвестиция в бъдещето, С., 2007
Шиплет, М., Съвременно УЧР, ИПАЕИ,С., 2005
Behn, R., Managing by Groping Along, Journal of Policy Analisis and Management, 2002
Bennis, W., Organizing Genius, The Secrets of Creative Collaboration, US, Addison-Wesley, 1996
Byham, C., A.Smith, M.Paese, Grow Your Own Leaders, Prentise Hall, 2002
Lane, L.M. and Wolf, J.F., The Human Resource Crisis in the Public Sector, New York: Quorum Books, 1990
Torrington, D., L. Hall, S. Taylor, Human Resource Management, Prentice Hall, 2004

 

Full Text: PDF (Bulgarian)