RATING SYSTEM IN THE EDUCATION OF STUDENTS MAJORING IN "TOURISM"

ACULINA STAFANOVA


Abstract

In the essence of education and training themselves, it has been imposed by the different disciplines the students to learn, to know, to achieve skills and abilities to do something. And the teacher is the one who should evaluate. There are quite often cases when the teacher’s evaluation does not correspond to the student’s self-evaluation. In the teacher training faculties, the students are obliged to receive training also of how to evaluate and which are the main criteria and indicators for building up of an evaluation. The students who become graduates of the “tourism” major are often met with the necessity to assess, evaluate and select persons applying for job positions. Therefore, alongside with the knowledge of several languages and the good communication and computer skills, the control and evaluation abilities appear to be a major precondition for carrying out of modern labour performance and management forms for the tourism business. And through the use of rating methodology these abilities are improved and upgraded, and the evaluation itself becomes more and more objective.

 

Key words

education and training, control, evaluation, rating, human resources

 

References

Абульханова-Славская, К. А. Психология и сознание личности, М., 1999.
Аванесов, В. С. Научнью проблеми тестовото контроля знаний, М., 1994.
Алексиева, Е. Разработване на тестове за проверка и оценка на знания, Софттрейд, С., 2002.
Амонашвили, Ш. А. Воспитательная и образовательная функция оценки учения школьников, М.,1984.
Ананьев, Б. Г. Психология педагогической оценки. М.: Педагогика, 1980.
Андреев, М. Процесът на обучението. Дидактика. Университетско издателство, С., 1996.
Андрейчин, Л. и др. Български тълковен речник, С., 1993.
Беелих, К. и Х. Шведе Техника на ученето и умствения труд, НП, С., 1987.
Беспалько, В. П. Разработки методики дидактической оценки урока, Сов. педагогика N'3, М., 1989.
Бижков, Г. Теория и методика на дидактическите тестове. С., 1992
Божков, Н. Информационна технология за моделиране, експертна оценка и поддържане
качеството на университетското обучение, София - Париж, 2000.
Борисова, Е. М. О роли професиональной деятельности в формирование личности, Наука, М., 1993.
Буров, С. и др. Съвременен тълковен речник на българския език, В.Т., 1994.
Выгодский, Л. С. Педагогическая психология, М., 1991.
Гузеев, В. В. Оценка, рейтинг, тест. Школьные технологии, №3. М., 1988.
Делевска, Н. Доцимологични аспекти на обучението. С., 1992.
Делор, Ж. Образованието - скритото съкровище. ЮНЕСКО, С., 1996.
Десев, Л. сп. Образование и квалификация, кн.1, 1995.
. Зайцев, В. И. Методи контроля знаний при автоматизированном обучении, АВТ N'4, М., 1991.
Нешков, М. и др. Въведение в туризма, Наука и и икономика, ИУ-Варна, 2007.
Нохрина, Н. Н. Тест как общенаучный диагностический метод, Златоуст, 2005.
Стефанова, Ак. Обучението на кадрите в туризма – перманентна задача. Продължаващо професионално образование и обучение – състояние и перспективи, Сборник научни статии, Университетско издателство “Н.Рилски”, Благоевград, 2008.
Стефанова, Ак. Рейтинговата система за оценяване – неизбежна необходимост. Измерение на професионализма в дискурса на технологичното и професионалното обучение, Сборник научни статии, Университетско издателство “Н.Рилски”, Благоевград, 2008.
Стефанова, Ак. Изборът и очакванията за реализация на студентите от специалност „Туризъм”, сп. „Икономика и управление”, бр. 2, Благоевград, 2008.
Учебна програма по „Контролно-оценъчна дейност в подготовката на кадри за туризма”, Благоевград, 2009.
Чернев, Ст. и др. Педагогически основи на самовъзпитанието, НП, С., 1988.
Фарберман, Б. Л. Рейтинговая оценка успешности обучения студентов, ТАДИ, Ташкент, 1993.

 

Full Text: PDF (Bulgarian)

Please publish modules in offcanvas position.