CULTURAL TOURISM IN BULGARIA – OPPORTUNITIES AND DEVELOPMENT

MARIA SHISHMANOVA

 

Abstract

Based on the philosophy of cultural tourism, the latter’s prioritized sectors for development in Bulgaria are outlined. Cultural tourism is also analyzed as a factor for synergic growth, a basis for stimulation of certain activities and infusion of new vitality into settlements. This kind of tourism is a sector of the economy contributing to the sustainable development of the natural and anthropogenic environment under balanced utilization of natural, and man-created cultural, resources.

 

Key words

cultural tourism, synergic effect, stimulation of activities, new vitality into settlements

 

References

Булев, Т. 2005. Диалог с обществото на всички нива. Съхраняването на културната идентичност на българския пейзаж трябва да прерастне в национален приоритет, Архитектура, бр.3, р.31
Костов, Е. 2001. Културният туризъм, Унив. Изд. Стопанство, С., р. 15
Кръстев, Т. 2005. Истинска еволюция в представите за културното наследство,.Архитектура, бр.3, р.20- 23
Мартинес-Желева, Д. 2005. Културен туризъм, Пространство & форма, С., р. 92
НСИ, Бюджет на времето, 2004
Шишманова, М. 2003, Културно-историческо наследство, Екологична оценка на ОУП град Пазарджик, ПООВИК – ООС, С., рр.139, 268
Шишманова, М. 2005, Културно-историческо наследство, Екологична оценка на ОУП град Горна Оряховица, ПООВИК – ООС, С., рр.121 258
Dickens, Roy S. & Carole E. 2000. Cultural Resources – Planning and Management. Social Impact Assessment Series, no.2
www.mi.government.bg/eng/tur
www.culture.govenment.bg
www.travel--bulgaria.com
www.tourism-bulgaria.hit.bg/history culture/historical.php
www.alternative-tourism.org
www.touristreklama.travel-bulgaria.com
www.cisee.hit.bg - Културни маршрути в Югоизточна Европа
www.culture-routes.lu/php/fo_index.php?Ing=en&dest=bd_me_det&id=00000320 - Културни пътища в Европа – на Съвета за културно коопериране към Съвета на Европа

 

Full Text: PDF (Bulgarian)