PROCEDURAL MANAGEMENT OF UNIVERSITY EDUCATINAL ACTIVITIES

TRAYAN POPKOCHEV

 

Abstract

A subject of analysis is the possibilities of a procedural management of educational activities. The latter ones are positioned in three areas: a) acquisition of a major in a certain educational qualification degree; b) raising the qualification in a given major or acquiring a new one without the acquisition of such a degree; c) acquisition of complementary skills by an already acquired major, which have a broad or narrow subject profile. Functions of procedures in managing the educational activities have been examined (method, standard, operational instrument, etc.). The possibilities of procedures in managing the quality as well as administering the educational activities for improving the management efficiency are discussed (reduction of spontaneity, defining rights and responsibilities, comparison and evaluation of results, coordination of goals with the demands by customers, building attitudes for continuous improvement of the functioning of the educational activities’ system).

 

Key words

management of educational activities, educational qualification degree, functions of procedures in managing

 

References

Болонският процес 2020 година – Европейското пространство за висше образование в новото десетилетие. КОМЮНИКЕ.от конференцията на министрите, отговорни за висшето образование Льовен и Лувен-ла-Ньов, 28-29 април 2009 г.
Бояджиева, П. Г. Димитров. 2004. Стратегия за развитие на висшето образование в България. http://rectorsbg.zavas.org/documents/StrategyzaVO.doc (посетен на 27.04. 2012 г.).;

Христова, В. 2008. Масовизация на хаоса. Monde Diplomatique

Министерство на финансите.2004.Преглед на публичните разходи. Образованието-състояние, проблеми и възможности.
www.minfin.bg/document/2892:1

Национална програма за реформи (2011-2015 г.). В изпълнение на стратегия „Европа 2020”, 13 април 2011 г. София,
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nrp/nrp_bulgaria_b g.pdf

Павлова, Ж., Л. Афанасиева. Икономическо управление във висшето образование. 2008. Сб.Между традициите и новите реалности. 120
години университетска педагогика. С., СУ, с.58-594.
http://www.mon.bg/left_menu/registers/vishe/registar.html (посетен на 28.04. 2012 г.).2 Чл. 83, ал. 6 от Закона за висше образование дава права на висшите училища да искат промяна в определения им институционален капацитет или такъв за акредитирано съответно професионално направление. Орган по това искане може да бъде и министъра на образованието, младежта и науката.
Procedure. http://en.wikipedia.org/wiki/Procedure_%28term%29
Procedure. Collins English Dictionary. 2003.HarperCollins Publishers. New York.
Закон за висше образование. Обн. ДВ. бр.112 от 27 декември 1995г., изм. ДВ. бр.28 от 2 април 1996г.,изм. ДВ. бр.99 от 16 декември 2011г.
Наръчникът по качеството.2004 г. ЮЗУ „Неофит Рилски”, с.22.
http://asq.org/glossary/q.html
Тужаров, Хр. 2008. Организационно съвършенство. http://www.tuj.asenevtsi.com/EFQM/
Попкочев, Тр., М. Михов. 2009. Одитите в контекста на качеството на образованието (опитът на ЮЗУ "Неофит Рилски”). Сб.:Качеството на висшето образование в България - проблеми и перспективи. Русе, т. 1, с. 249-252.
Стаматова, И., Пл. Иванов. Квалификационните специалисти на специалностите във Факултета по педагогика през погледа на потребителите. 2010. Сб. Хармонизиране на педагогическите квалификации на специалностите от Факултета по педагогика с ЕКР. Бл., с.106-113.
НАОА. 2011. Критериална система за институционална акредитация на висшите училища, София. Подкритерии 1.2.1.1. Стандарти за разработване на учебна документация (учебни планове и учебни програми) за обучение в застъпените образователни степени и 1.2.2.3. Стандарт (процедура) на промени в учебната документация.
Университетски процедури за управление на образователните дейности в Югозападен университет „Неофит Рилски”, Благоевград. 2012.

 

Full Text: PDF (Bulgarian)