ESTIMATE OF THE TOURIST AGENCY ACTIVITY

VIARA KYUROVA

 

Abstract

The development in the tourist branches qualified itself economic indicators, reflecting the effectiveness production – the one who servicing activity in the tourist enterprises. In this context the thing is survey to the now the procedure of the tourist agency is being prized. In result of the analysis, it is discovered that proof development of the entity to survey is being not monitored. Main task for the tourist agency of inspection rises up on her competitive position/statuses of the tourist markets, the elevation reports work in the effectiveness and the returnability.

 

Key words

effectiveness, returnability, indicators, estimate, tourist agency

 

References

Адамов, В., В. Захариев.1991. Рентабилност на фирмата. Акад. Изд. Ценов,Свищов, с.15

Адамов, В., Р. Лилова, В. Захариев.1995. Финансов мениджмънт. Абагар, В.Търновор с.333

Балабанов, К., А. Балабанов.1999, Экономикатуризма, Москва, с.51

Божков, В.2003.Интерпретация и анализ на финансовите отчети с общо предназначение, Мисъл, С., с.37

Георгиев, В.1996. Анализ на икономическата ефективност на предприятието.
Български счетоводител, бр. 9

Дончев, Д. Анализ на стопанската дейност. Софттрейд, С., с.52

Нешков, М. и др. 2001. Въведение в туризма. унив.изд. Икономически университет,
Варна

Николов, Н.1995. Финансов анализ. Princeps, Варна, с.37

Райков, Г.2002. Основи на финансовия мениджмънт. ИК Галактика, София, с.54
Стратегии в туризма. 2003. Институт за икономическа политика. Симолини-94, С., с.11

Тимчев, М. 1999. Финансово-стопанскианализ. Тракия-М, С., с.213

Шопов, Д. идр.1999.Икономика на труда. Тракия-М, С., с.236

Eidleman, J.Z scores-a guide to failure prediction. Available from: http//
http//www.nysscpa.forg/cpajournal/old/16641866.htm, visited on: 20.11.2005

 

Full Text: PDF (Bulgarian)