DEVELOPMENT SUSTAINABILITY OF WINTER RESORTS

MARIA SHISHMANOVA

 

Abstract

Mountain tourism is seen as symbiosis with other functions of the local population with its traditional way of life, culture and preservation ofnatural habitats. Such an approach of integrated planning and tourism development already relates to the principles of sustainable development and the emergence of alternative tourism: green tourism, simple tourism, soft tourism, cultural tourism, environment-sparing tourism, ecological tourism. Not without significance is the spatial planning of mountain regions and the structural and landscape planning of mountain resorts.

 

Key words

Mountain resorts, Symbiosis of activities, Planning of mountain regions and resorts, sustainable Development

 

References

Булев, Т. 2005. Планински курорти и среда за отдих. Планините, Архитектура, С. бр.5, р.13-15

Воденска, М. 2002. Икономически, социални и природни влияния на туризма, Унив. Изд. “Св. Кл. Охридски”, С., р. 192

Динев, Л., К. Мишев.1980. България. Кратка география, ДИ“Наука и изкуство”, С.,
р.335

Еврев, П. 2005. Урбанизационни аспекти на развитието на туризма в планинските курорти, Строителство и градът, С. бр.42, р 52-53

Мадгерова, Р.,2002. Възможности и предпоставки за развитие на малките и средните предприятия в сферата на екотуризма. Туризъм без граници., изд. “Корект”, Благоевград, р. 63-67
Мадгерова, Р. 2004. Предприемачество и малък бизнес в туризма. Особености, проблеми и решения.изд. “ИнтелектА”, С., 176 стр.

Ръководни принципи за устойчиво териториално развитие на европейския континент, Европейска конференция на министрите отговарящи за териториалното
Устройство 2000 (СЕМАТ), 12-тасесия, Хановер, 7- 8 септември 2000г., Съвет на Европа, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, 2001, р.38.

Шишманова, М.,2003. Интегрирано развитие на туризма в планинските райони,
Сб. Балканска научно-практическа конференция“ Природният потенциал и устойчиво развитие на планинските райони”, Географски институт , БАН , Враца , 2001, р. 323-332

Шишманова, М. 2005. Устойчивост на курортните комплекси– елемент на урбанизираната среда, сп. “Управление и Устойчиво развитие”,
Лесотехнически университет, С., том 13, бр.3-4, р.210-217

Шишманова, М. 2006. Създаване на клъстери в територии подходящи за туризъм,
Списание по туристика“ Пирински книжовни листи ”, Благоевград , 2006, бр.2 /
Под печат/

Хаджиниколов, Хр. 2002. Резерви за развитие на международния туризъм в България, Национални ресурси и политика за ускорено икономическо развитие,
СУБ, С., р. 37-46

Madgherova, R. 2003. Economic Development in Hilly-Mountainous and Upland Regions of Bulgaria. Balkan Ecology, vol.6, No4, p. 360-369

 

Full Text: PDF (Bulgarian)