TEMPORARY METHODOLOGICAL ASPECTS OF STATISTICAL SCIENCE IN THE DIALOG
BETWEEN POWER AND SOCIETY

DIMITAR RADILOV

 

Abstract

This paper reviews the new reality of information society as e social mass phenomenon. It is caused by the use of new information and communication technologies in which information, knowledge, information market and public communication play a key role. This requires methodological changes in statistical science in regard with creating numeric information for populations and its transformation through analytical tools into knowledge for the dialog between power and society.

 

Keywords

methodological aspects, statistical science, dialog, power, society, information, knowledge.

 

References

Бакърджиева, М. (1944) Информационното общество – една нова парадигма – в: сп.”Социологически проблеми” кн.2, с.102-111;
Близнаков, Г. (1998) Още за информационното общество и за някои негови социални аспекти – В: сп.”Понеделник”, № 10-11, с.49-61;
Гълбрайт, Дж. К. (1993) Анатомия на властта, Изд. “Христо Ботев”, София, 172 с.
Дертузо, М. (2001) Какво ще бъде? Как светът на информацията ще промени живота ни. Изд. “ЖАР-Жанет Аргирова”, София, 439 с.
Марков, Емил (1995) Правни аспекти на геоинформационното общество – В: Международни отношения, кн.4, год.XXIV, с.48-56;
Мойсеев, Н. (1998) Информационното общество като етап на най-новата история. Сп. “Понеделник”, кн. 4-5, с.23-33
Николов, А. (1997) Статистическата информация и четвъртата власт. Национален статистически институт. София, 299с.;
Фотев, Г. (2000) Общество на знанията. Списание на БАН. СХІІІ. кн.1, с.12-16
Цветкова, М. (2000) Общество на знанието и общество на информацията В: сп. “Философия”, бр.2, с.14-19;

Конституция на Република България (1995) Приета от Великото народно събрание на 12 юли 1991 г. Обн. Д.В., бр. 56, 13.07.1991. Изд. “Паралакс”, 38 с.
Экмалян, А. М. (1983) Наука: генезис и социальная функция. Изд. АН АРМЯНСКОЙ ССР, Ереван, 249 с.
Bell, D. (1979) Communications Technology for Better of for Worse, Harvard Business Review, May/Juned pp.20-42
Fields of Education and Training. (1999) Manual, 74 pp.
Iddo Gal (2002) Adults, Statistical Literacy: Meanings, Components, Responsibilities, ISR, 70, 1, pp.1-51
Porat, M.U. (1977) The Information Economy. Washington, DC:US Department of Commerce. Office of Telecommunications.
International Standard Classification of Education 1997, UNESCO: General Conference at its 29th session November 1997.
The OXFORD DICTIONARY OF STATISTICAL TERMS (2003) The International Statistical Institute. OXFORD University Press, 498 pp.

 

Full Text: PDF (Bulgarian)