PHILANTHROPY AND CORPORATIVE SOCIAL RESPONSIBILITY IN BULGARIA

BOJIDAR GYOSHEV

 

Abstract

The present study explores a problem which is especially present in world’s business and international community, and also in Bulgarian business and Bulgarian society – corporate social responsibility. The study outlines the evolution of ideas of social responsibility of business by reviewing the Doctrine of Capitalist Charity, the Concepts of Social Responsibility, the Classic and the Social- Economic Approach. Special attention is paid to the transition of understanding and viewing of social responsibility as an obligation of the company to relating social actions to strategies. The nature, contents and function of corporate social responsibility have been analysed; different definition have been presented; core general features have been offered. Possible directions of work of companies in the area of corporate social responsibility have been examined. The role of international organizations for corporate social responsibility has been explored. The development and nature of international standards SA-800 and ISO 26000:2010 has been traced. The opportunities for assessing the effectiveness of corporate social responsibility for both social causes and implementing business strategies have been analyzed. The study ends with a detailed examination of the development and modern manifestations of corporate social responsibility in Republic of Bulgaria.

 

Key words

Corporate Social Responsibility, Standard SA-800, Standard ISO 26000:2010, Standard АА1000, Standard GRI

 

References

Агенция „Алфа Рисърч“, 2006г., http://www.unglobalcompact.bg/publication/files/bg/CSRBG.pdf

Асенов Е., Актуални проблеми относно корпоративната социална отчетност, УНСС,http://www.unido.org/fileadmin/import/69155_5CSR_Reporting_Emil_Asenov.pdf

БДФ, Преглед на данните от Национална агенция по приходите за дарителите, използвали данъчни облекчения по реда на ЗКПО и ЗДДФЛ за 2009 и 2010 година. http://www.dfbulgaria.org/2011/dariteli_oblekchenia_nap_2009_2010/, Септ. 2011

Братоева Л., Правна рамка и възможности за подобряване организацията на дейностите в НПО, http://www.aksyst.com:8081/AgoraOpac/Uploads/Pravna_ramka_T-tshe_LB.pdf /

Българска мрежа на Глобалния Договор на ООН”
http://www.unglobalcompact.bg/publication/files/bg/CSR%20BG.pdf,,2006

Доклад по корпоративна отговорност 2010 GLOBUL http://www.globul.bg/images/GLOBUL_CR_Report_2010.pdf

Иванов А.., Законодателно уреждане на закрилата на майчинството и първи мерки за асърчаване на раждаемостта у нас до Втората световна война, 2008, http://www.nccedi.government.bg/page.php

Информационен портал на НПО в България: http://www.ngobg.info/

Кабакчиева и др., Дарителството в съвременна българия. Антология, София, 2011

Николова В., Дарителство и дарителски фондации в България 1878 - 1915: Законови актове и административни разпоредби, Изд. Съюз на българските фондации и сдружения, 1997

Пожаревска Р., Организациите с нестопанска цел в процеса на присъединяване към европейската общност, Научни трудове, УНСС, т.1, 2005

Проект “Ускоряване прилагането на практики на КСО в новите страни членки на Европейския съюз и страните кандидатки като средство за хармонизация, конкурентноспособност и социално сближаване” http://www.undp.bg/uploads/documents/2457_838_en.pdf

Регионален проект „Увеличаване на прозрачността и надеждността на практиките на КСО чрез установяване на система за оценка и мониторинг на КСО в новите страни членки на ЕС”, http://csr.bg/measuring-csr

Стоянова Р., Дарителството в България - практики и сфери на изява (1878-1944), Политики, 2011, бр. 9.

Съобщение на Европейската комисия от март 2006 г. “Прилагане на партньорство за растеж и работни места: да направим Европа пример за подражание за прилагане на корпоративна социална отговорност.”

Христов С., Социална отговорност на организацията, Сита Мениджмънт Консулт ООД, http://www.novavizia.com/6402.html

http://alphaquality.org/catalog/ssu/SA8000.html

http://bg.braunpartners.hu/files/articleUploads/1119/gri_handout_BG.pdf

http://bg.wikipedia.org

http://bsbox.eu/?p=8

http://bulgarian- kuber.blogspot.com/2006/03/blogpost_114261659677172015.html

http://csr.bg

http://europa.eu/ey2012/ey2012main.jsp?catId=971&langId=bg

http://sitebulgarizaedno.com

http://www.accountability.org/images/content/0/7/074/AA1000APS%202008.pdf

http://www.bblf.bg/initiatives/2/

http://www.bgcert.com/bg/question.php?id=13

http://www.bgsever.info/br-20_2008/stranici/str-11.htm

http://www.bia-bg.com

http://www.dfbulgaria.org/2011/nagradi_bdf/

http://www.fame.bg/bg/calendar/28.html

http://www.ilo.org/budapest/countries-covered/bulgaria/lang-en/index.htm

http://www.karieri.bg/karieri/biznes_s_kauza/859586

http://www.podkrepa.org/content/menu_84.php

http://www.rilamonastery.pmg-blg.com/Home_page_bg.htm

http://www.sa-intl.org/_data/n_0001/resources/live/2008StdEnglishFinal.pdf

http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=600

http://www.unglobalcompact.bg

www.bulnao.government.bg/files/_bg/Zaetost-mladez02-05.doc

www.mlsp.government.bg/bg/integration/relations/ilo/motbg.doc/

 

Full Text: PDF (Bulgarian)