CORPORATIVE CULTURE AND PERSUASIVE COMUNICATION IN PR OF THE COMPANIES

RUMJANA MODEVA

 

Abstract

The basis of the article is the data for development of the world economy and contemporary facts which concerning the global advance of the corporative organizations of the international markets. The aim of the contents is introduction of the basic rules which characterize persuasive communication of PR communication for keeping and development of the consumer’s interest in the dynamic of the globalization.

 

Key words

corporative culture, persuasive comunication, public relations (PR), companies

 

References

Колинс, Дж., Пътят към величието. С., 2003

Нейсбит, Дж., П. Абърдийн, Преоткриване на корпацията, С., 1990

Нордстрьом, К., Й. Ридерстреле, Funky Business /Бизнесът на бъдещето/, Изд. къща „ИнфоДАР”, С., 2003

Райков, З., Корпоративният гражданин, изд. ДАРМОН, С., 2004

Тейлър, Е., "Антропология: въведение в изучаването на човека и цивилизациите", С., 1989

Хьоних, Кр., Вашият наръчник за вземане на решения и постигане на резултати

Шериф, М., Силата на примера, Ню Йорк, 1999

Штейн, Е., Социалното влияние, Ню Йорк, 1991

Сп. „Форчън”, бр. 10, 1993

Kotler, J., J. Heskett, Corporate Culture and Performance. N.Y.: 1992

Paskale, R., The Art of Japanese Management, Penguin Books, 1998

 

Full Text: PDF (Bulgarian)