THE DEMOGRAPHIC PROCESSES IN BULGARIA – FACTOR FOR THE
DIFFERENTIATION BETWEEN URBAN AND RURAL AREAS

ANTOANETA YORDANOVA– PhD Student

 

Abstract

The intensity of the development of demographic processes in Bulgaria is different in towns and villages of the country. In recent decades there has been increasing differentiation in the reproduction of the population in both types of settlement formations, which gradually transformed into differentiation in the age structure of the population. In this article, follow the main processes of natural and mechanical movement of the population from the beginning of the last century to the first decade of the twenty-first century and its impact on the population structure in urban and rural areas of the country.

 

Keywords

population, demographic processes, territorial differentiation

 

References

Апостолов, Е., Мичков, Хр. Урбанизация и здраве. Медицина и физкултура, С., 1988

Димитрова, Р. Изследване на съответствието между изискванията на реалната икономика и обучението на младежите в контекста на проблемите на младежката заетост на пазара на труда в България. Проблеми на предприемачеството, УИ „Н. Рилски”, Благоевград, 2011

Димитрова, Р. Проблеми на професионалната реализация на младежите с висше
образование на пазара на труда в България и възможности за тяхното преодоляване. Годишник на СУБ – клон Благоевград, том 7, 2013

Димитрова, Р. Управление на човешките ресурси на предприятието. В: Организация и управление на малкия бизнес, Лангов, Благоевград, 2012

Икономическа енциклопедия. Т2 Н/Я, Наука и изкуство, С., 1984

МТСП. Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012 г. – 2030 г.) – актуализирана
http://www.mlsp.government.bg/bg/docs/demography/DEMOGRAPHIC%20STRATEGY_Update_32%20UPMSNA.pdf (2014-05-14)

НСИ. България – 2013. С., 2013

НСИ. Население и демографски процеси – 2011 http://statlib.nsi.bg:8181/FullT/FulltOpen/DN_21_3_2011_2013.pdf (2014-07-17)

НСИ. Население под, във и над трудоспособна възраст по местоживеене и пол.
http://censusresults.nsi.bg/Census/Reports/1/2/R4.aspx , 2014-03-02

НСИ. Преброяване на населението и жилищния фонд през 2011 година. Том 1 Население, Книга 6 Миграция. С., 2012

НСИ. Статистически годишник, С., 1976

НСИ. Статистически годишник, С., 1994

НСИ. http://censusresults.nsi.bg/Census/Reports/1/2/R2.aspx (2014-07-17)

Панайотов, Ф. и др. България 20 век: Алманах. Раздел ІІІ Стопанството: Трудът. TRUD Publisher, С., 1999

Стефанов, И., Сугарев, З., Наумов, Н. и кол. Демография на България. Наука и изкуство, С., 1974

ЦСУ. Статистически годишник на Народна Република България, С., 1966

 

Full Text: PDF (Bulgarian)

Please publish modules in offcanvas position.