THE COMMUNICATION POLICY OF HOTEL BUSINESS

VYARA KYUROVA

 

Abstract

In modern conditions the activity of the hotel business is largely marked by a high degree of competition. The success of the hotel business depends largely on the effectiveness of its marketing communications. Important for the growth in demand for products and expanding and improving the market position of the hotel business are the means by which the business uses to inform consumers of supplied products, their properties and conditions for acquisition. The aim of the study is to identify the main problems of the communication activities of the hotel business and management decisions for improvement. Analyzes and conclusions on this issue are based on data from a survey of 67 hotels in Blagoevgrad region in February-May 2013.

 

Keywords

communication policy, hotel business, problems

 

References

Авдокушин, Е. Ф. 2007. Маркетинг в международном бизнесе, Дашков и К, Москва

Анастасова, Л. 2010. Предизвикателства пред съвременния маркетинг: изводи за българските фирми в условията на засилена глобална конкуренция, Икономически алтернативи, брой 2

Благоев, В. 1998. Маркетинг: принципи, сегментиране, анализи, стратегии, Катернюк, А. В. 2008. Основы современного маркетинга, Феникс, Ростов-на-Дону, с. 316маркетинг микс, изд. „ВЕККО ООД”, С.

Котлър, Ф. 2005. Управление на маркетинга, изд. „Класика и стил”, С.

Кюрова, В. 2014. Маркетинг в предприемаческата дейност, Унив. изд. „Н. Рилски”, Благоевград

Мадгерова, Р. 2004. Предприемачество и малък бизнес в туризма (особености, проблеми, решения), изд. „Интелект А”, С.

Мадгерова, Р., В. Кюрова. 2011. Рекламната политика в туризма, Проблеми на
предприемачеството, Сборник с научни статии, Унив. изд. „Н. Рилски”, Благоевград

Маринов, Ст. 2006. Маркетингово управление на конкурентоспособността на туристическата дестинация, изд. „Славена”, Варна

Менчева, Л. 2003. Рекламна политика, изд. НБУ, С.

Пехливанов, В., В. Кюрова. 2013. Основни въпроси на маркетинга, ИК „Галик”, София

Сак, А. В., В. А. Журавлев. 2010. Оптимизация маркетинговых решений, Гревцова, Минск

Синяева, И. М., С. В. Земляк, В. В. Синяев. 2013. Маркетинг в предпринимательской деятельности, изд. „Дашков и К”, Москва

Синяева, И. М., В. В. Синяев, В. М. Маслова. 2011.Управление маркетингом, ВУ, Москва

Янева, Д. 2013. Възможности за намаляване на влиянието на сезонността върху заетостта в хотелиерския бизнес (дисертация), Благоевград

Bayne, K. M. 1999. The Internet Marketing Plan. New York, John Wiley. Sons, Ins

 

Full Text: PDF (Bulgarian)

Please publish modules in offcanvas position.