ACCOUNTING OF INSURANCE COMPANIES

OLYA OGNYANOVA GRIGOROVA – PhD Student

 

Abstract

The purpose of this article is to analyze and review certain basic insurance accounting
points:
- Accounting of expenses of Insurance Companies.
- Problems in reporting of revenue of insurance companies.
- Accounting of technical reserves.
- Requirements for AFR of insurance companies.

 

Keywords

accounting, insurance, expenses, revenues, assets, liabilities.

 

References

Кодекс за застраховането

Търговски закон

Закон за кооперациите

Наредба № 27/29.03.2006 г. за реда и методиката за образуване на техническите резерви от застрахователите, презастрахователите и на здравноосигурителните резерви, ДВ, бр. 36 от 02.05.2006 г.

Наредба № 21/16.03.2005 г. за собствените средства и границата на
платежоспособност на застрахователните и здравноосигурителните дружества, ДВ, бр. 29/05.04.2005 г.

Захариев.П, Йосифова.Н. Счетоводство на застрахователните и пенсионноосигурителните.

 

Full Text: PDF (Bulgarian)

Please publish modules in offcanvas position.